Algemene Voorwaarden Ginette VoetReflexPlus Therapeut

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, leveringen en transacties tussen Ginette VoetReflexPlus Therapeut en haar cliënten. Ginette VoetReflexPlus Therapeut is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76532577.

Afspraken met betrekking tot de behandelingen

 • Ginette VoetReflexPlus Therapeut houdt een cliëntendossier bij. De client heeft recht tot inzage in het eigen dossier.
 • Ginette VoetReflexPlus Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de client in alle fasen van de behandeling.
 • De client verplicht zich middels een intake/anamnese gesprek relevante informatie aan Ginette VoetReflexPlus Therapeut te verstrekken.
 • Alle persoonlijke en medisch gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden zonder toestemming van de client nooit verstrekt aan derden of gebruikt voor andere doeleinden.
 • De client meldt medicijngebruik en houdt Ginette VoetReflexPlus Therapeut op de hoogte van de ontwikkelingen en eventueel bezoek van andere behandelaars.
 • Door Ginette VoetReflexPlus Therapeut wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan de therapeut afzien van een behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist. Vervolgbehandelingen zijn dan alleen mogelijk wanneer uw huisarts/specialist hierin toestemt.
 • Ginette VoetReflexPlus Therapeut verplicht zich de client correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts indien haar behandeling niet toereikend is.
 • De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • De duur van de behandeling is in samenspraak met de client.

Betaling / reservering van behandeling/massage

 • De client gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website  www.ginette-voetreflexplus.nl.
 • Betaling verloopt contant of via een betaalverzoek en wordt direct na de behandeling voldaan.
 • Bij verhindering zal de client minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

 • Ginette VoetReflexPlus Therapeut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 • Ginette VoetReflexPlus Therapeut is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Voor erkende schadevergoedingen komt de client alleen in aanmerking voor de schade waartegen Ginette VoetReflexPlus Therapeut is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
 • Ginette VoetReflexPlus Therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Ginette VoetReflexPlus Therapeut en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Ginette VoetReflexPlus Therapeut kunnen worden toegerekend.
 • Bij geschillen met Ginette VoetReflexPlus Therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidzorg (NIBIG-polisnr. 20/433) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Ginette VoetReflexPlus Therapeut is niet aansprakelijk voor een allergische reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van haar producten.

Beschadiging en/of diefstal

 • Ginette VoetReflexPlus Therapeut heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien, de client producten of materialen beschadigt die eigendom zijn van Ginette VoetReflexPlus Therapeut.
 • Van diefstal en buitensporig gedrag wordt te allen tijde bij de politie aangifte gedaan.

Privacy Verklaring Ginette VoetReflexPlus Therapeut

Ginette VoetReflexPlus Therapeut gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zij doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door haar verzamelde data te waarborgen volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ginette VoetReflexPlus Therapeut verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Waarborgen dat de behandeling op uw situatie wordt afgestemd zodat op een veilige en verantwoordelijke wijze een behandeling kan worden gegeven.
 • Inzicht verkrijgen in een mogelijke relatie tussen klachten en de oorzaak hiervan.
 • Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
 • Voor het afhandelen van een betaling.

Ginette VoetReflexPlus Therapeut beschermt de privacy op de volgende manieren:

 • Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intakegesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de behandeling goed op uw situatie af te stemmen.
 • Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
 • Gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
 • Gegevens worden tot 12 maanden na de laatste behandeldatum bewaard.
 • Foto’s worden alleen gepubliceerd na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de client.
 • De client heeft te allen tijde het recht tot inzage, rectificatie of verwijdering van de informatie die Ginette VoetReflexPlus Therapeut heeft verzameld.
 • De client heeft het recht om uitsluitend schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Ginette VoetReflexPlus Therapeut.
 • De client kan zijn klacht met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om de behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Ginette VoetReflexPlus Therapeut, ga ik ervan uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.